ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΩΝ Ε.Ο. ΠΕΔΜΗΕΔΕ – ΠΕΣΕΔΕ- ΣΑΤΕ- ΣΤΕΑΤ ΠΡΟΣ: ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ κ. Κυριάκο Μητσοτάκη ΘΕΜΑ: Πρόταση των Ε.Ο. να αποτραπεί η κατάργηση της ΑΕΕΠ ή της ΕΑΑΔΗΣΥ  ή συγχώνευσης τους με άλλη  Αρχή, και παράλληλα ζητούμε την περαιτέρω βελτίωση της λειτουργίας και της απόδοσης της ΑΕΠΠ και της ΕΑΑΔΗΣΥ. ΥΠΟΜΝΗΜΑ_ΚΟΙΝΟ_ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ_ΤΕΛΙΚΗ_ΕΚΔΟΣΗ (1)    

ΘΕΜΑ:  Έγκριση 1ου Πρακτικού της Ομάδας Εργασίας που συγκροτήθηκε με την με αριθμό πρωτ. 74177/22.03.2021 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (ΑΔΑ: Ψ4ΜΙ465ΞΘΞ-ΗΣΤ) για την υποβοήθηση των αναθετουσών αρχών και αναθετόντων φορέων, ως προς την παροχή οδηγιών για την ενιαία εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4412/2016 ως τροποποιήθηκε με τον ν.

Δημοσίευση Περίληψης Διακήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας για την Επιλογή Αναδόχου Κατασκευής του Έργου: «Διαμόρφωση 2ου Ορόφου 251 ΓΝΑ σε Χώρους Διαμονής Προσωπικού» (Δ-971Ε). Διαβίβαση περίληψης διακήρυξης Δ-971Ε (ΑΑ)_signed (2) Περίληψη διακήρυξης Δ-971Ε ΔΙΑΥΓΕΙΑ_signed (2)

ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΩΝ Ε.Ο. ΠΡΟΣ: Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών Κο Κώστα Καραμανλή. ΚΟΙΝ/ΣΗ: Γενικό Γραμματέα Υποδομών Κο Γιώργο Καραγιάννη. ΘΕΜΑ: ΚΟΙΝΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΌ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ. 2021_04_28 ΚΟΙΝΟ_ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ_ΤΕΛΙΚΟ (2)

Επισύναψη  επιστολή της ΠΕΔΜΗΕΔΕ προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ανταγωνισμού με θέμα: “Κανονιστική Παρέμβαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού στον κλάδο των κατασκευών – Απόψεις ΠΕΔΜΗΕΔΕ και κατεπείγον αίτημα συνάντησης. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 27-4-2021 ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: “Συνέδριο για Δημόσιες Συμβάσεις 21-23/11/2019 ΕΑΑΔΗΣΥ – ΕΔΔ Συμπεράσματα προτάσεις “. ΕΑΔΗΣΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΥΝEΔΡΙΟΥ ΜΕ ΕΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΤΕΛΙΚΟ

Κρατική αρωγή προς επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς για θεομηνίες, επείγουσες ρυθμίσεις για τη στήριξη της οικονομίας, συμπληρωματικός κρατικός προϋπολογισμός και συνταξιοδοτική ρύθμιση και λοιπές επείγουσες διατάξεις.   Κρατική αρωγή προς επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς για θεομηνίες

ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΠΕΔΜΗΕΔΕ Κο ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΠΕΝΕΚΟ. ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ: ΛΑΘΟΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ; CONSTRUCTION ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Επιστολή ΠΕΔΜΗΕΔΕ  προς  Πρόεδρο ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα:  ” Διαμαρτυρία μελών μας της Διακήρυξης Δήμου Καματερού επί ποινή αποκλεισμού και με την λίστα όσων επισκέφθηκαν τον χώρο αναρτημένη στο σύστημα”. Τεύχη Δημοπράτησης   Τεύχη Δημοπράτησης_Α.Μ. 31-2019_signed (1) Λίστα   εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΛΙΣΤΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ΕΠΙΣΚΕΨΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ_signed (2) Επιστολή Προέδρου της Π.Ε.Δ.Μ.Η.Ε.Δ.Ε. προς Πρόεδρο Ε.Α.Α.ΔΥ.ΣΗ και άμεση απάντηση της ΕΑΑΔΗΣΥ ΣΥΜΠΕΦΩΝΗΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Επιστολή της ΠΕΔΜΗΕΔΕ προς ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ με θέμα: ¨Διαμαρτυρία για Διακήρυξη διαγωνισμού για ανάθεση έργου στην σχολή Ευελπίδων”. 9 ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ (3)