ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΤΟΥ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
ΕΔΡΕΥΟΝΤΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑΝ
«ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ»

«Π.Ε.Δ.Μ.Η.Ε.Δ.Ε.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ  Α’
ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΜΕΛΗ

Αρθρον 1ον

Συνιστάται Σωματείον υπό την επωνυμίαν «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ» εδρεύον εν Αθήναις.

Αρθρον  2ον

Σκοπός της Ενώσεως είναι η συνένωσις των κατόχων πτυχίου πάσης τάξεως εργοληπτών δημοσίων έργων μηχανολόγων ηλεκτρολόγων μελών του Τ.Ε.Ε., η ανάπτυξις του πνεύματος συνεργασίας μεταξύ των μελών, η ανύψωσις της επαγγελματικής και επιστημονικής στάθμης, η προάσπισις των επαγγελματικών συμφερόντων ως και η προαγωγή και η βελτίωσις των όρων και συνθηκών εξασκήσεως του επαγγέλματος αυτών.

Αρθρον 3ον

α) Τα μέλη της Ενώσεως διακρίνονται εις τακτικά και επίτιμα.

β) Τακτικά μέλη είναι οι διπλωματούχοι μηχανολόγοι ηλεκτρολόγοι μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) κεκτημένοι νομίμως πτυχίου εν ενεργεία εργολήπτου δημοσίων ηλεκτρομηχανολογικών έργων, οιασδήποτε τάξεως, κατοικούντες ή διαμένοντες εν Ελλάδι, εφόσον έχουν συμπληρώσει την νόμιμον ηλικίαν και δηλώσουν ότι αποδέχονται ανεπιφυλάκτως τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού και τας νομίμους αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως.  Μέλη του Σωματείου δύνανται να είναι και αλλοδαποί κατά τας προϋποθέσεις του άρθρου 13 του νόμου 330/76 και τους περιορισμούς του παρόντος άρθρου.

γ) Η εγγραφή γίνεται κατόπιν σχετικής εγγράφου αιτήσεως προς Διοικητικόν Συμβούλιον, δι’ ης να αιτήται την εγγραφήν του εις το μητρώον των μελών.  Εν τη αιτήσει ταύτη υποχρεωτικώς θ’ αναγράφονται άπαντα τα στοιχεία της ταυτότητος του  αιτούντος μετά δηλώσεως τούτου ότι έχει συμπληρωμένη την μόνιμον ηλικίαν του, ότι ασκεί το επάγγελμα του διπλωματούχου μηχ/γου ηλ/γου ΕΔΕ, και ότι είναι μέλος του ΤΕΕ, ότι κατοικεί ή διαμένει εν Ελλάδι μετ’ ακριβούς δ/νσεως, ότι υποχρεούται εις την τακτικήν καταβολή των συνδρομών ή άλλων νομίμων εισφορών και ότι αποδέχεται ανεπιφυλάκτως τας διατάξεις του παρόντος καταστατικού και τας νομίμους αποφάσεις της Γεν.Συνελεύσες. Δια την εγγραφήν απαιτείται η υποβολή της αιτήσεως και βεβαιώσεως του Τ.Ε.Ε. αρμοδίας δημοσίας αρχής, καθοριζομένης δι αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αιτών την εγγραφήν ως μέλους πληροί τας υπό την παράγρ. β του παρόντος άρθρου απαιτουμένας προϋποθέσεις.  Υπό τας ανωτέρω προϋποθέσεις η είσοδος νέων μελών επιτρέπεται πάντοτε.  Το Δ.Σ. εφόσον κρίνει βάσιμον την αίτησιν, αποδέχεται ταύτην και δι’ αποφάσεως εγκρίνει την εγγραφή του αιτούντος εις το μητρώο των μελών άλλως απορρίπτει την αίτησιν.

Εάν η αίτησις απορριφθεί παρά του Δ.Σ. δύναται ο αιτών να προσφύγει εις την πρώτην τακτικήν γεν.συνέλευσιν, αποφαινομένην οριστικώς περί της παραδοχής ή μη του αιτούντος ως μέλους του σωματείου.

δ) Επίτιμα μέλη εκλέγονται υπό της Γενικής Συνελεύσεως προτάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και κατόπιν αποφάσεως τούτου ληφθείσης κατά πλειοψηφίαν, πρόσωπα ανεξαρτήτως προϋποθέσεων, προσενεγκόντα εξαιρετικάς υπηρεσίας κατά την σύστασιν ή μεταγενεστέρως εις την Ενωσιν προς εξυπηρέτησιν εν γένει των σκοπών αυτής.

ε) Τα επίτημα μέλη υπό την επιφύλαξιν του άρθρου 16 παράγρ.4 του παρόντος δύνανται να μετέχωσι εις πάσας τας Συνελεύσεις άνευ δικαιώματος συμμετοχής εις ψηφοφορίαν, δύνανται να εκφράζουν εγγράφως τας απόψεις των επί θεμάτων αφορώντων την Ενωσιν, γνωστοποιούντα ταύτας εις το Δ.Σ. ταύτης. Πάντα τα τακτικά μέλη του Σωματείου έχουν ίσα δικαιώματα. Κάθε μέλος του Σωματείου δικαιούται ν’ αποχωρήσει καθ’ οιονδήποτε χρόνο.

ΠΟΡΟΙ

Αρθρον 4ον
 1. Πόροι της Ενώσεως είναι:
  α) Εφάπαξ καταβολή εισφοράς εγγραφομένων τακτικών μελών ως δικαίωμα εγγραφής.
  β) Ετήσια εισφορά ή η εκούσια εισφορά των τακτικών μελών.
  γ) Προσφοραί ή δωρεαί μελών ή τρίτων δια την εκπλήρωσιν των σκοπών της Ενώσεως που πρέπει πάντοτε να γίνονται επωνύμως.
  δ) Τα εκ της περιουσίας της Ενώσεως εισοδήματα και
  ε) Τα εκ συνδρομών εκδοθησομένου περιοδικού ή άλλης φύσεως εντύπων, εκδόσεων και δημοσιευμάτων, ως και των εν αυτοίς δημοσιευομένων διαφημίσεων έσοδα.
 2. Η εφάπαξ εισφορά εγγραφής και η ετήσια τοιαύτη καθορίζεται αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
 3. Το εγγραφόμενο μέλος υποχρεούται εις καταβολήν ολόκληρου της ετήσιας εισφοράς ανεξαρτήτως του χρόνου εγγραφής του.Η υποχρέωσίς του αύτη υφίσταται από της εγκρίσεως της εισδοχής του ως μέλους.
 4. Η ετήσια εισφορά των μελών είναι απαιτητή διά το ήμισυ μεν αυτής εντός του μηνός Ιανουαρίου, διά το έτερον δε ήμισυ εντός μηνός Ιουλίου εκάστου έτους.

ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ  ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ

Αρθρον 5ον
 1. Η Ενωσις διοικείται υπό επταμελούς Συμβουλίου συγκροτημένου εκ του Προέδρου του Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα του Ταμείου και τριών Συμβούλων.Αι ιδιότητες Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέως και Ταμείου δεν επιτρέπεται να συμπίπτουν εις το αυτό πρόσωπο.  Τα ως άνω προβλεπόμενα αξιώματα κατανέμονται μεταξύ των επιτυχόντων δια μυστικής τούτων ψηφοφορίας και διά απολύτου διά έκαστον πλειοψηφίας συνερχομένων προς τούτο τη προσκλήσει του πλειοιψηφίσαντος συμβούλου.  Μετά δευτέραν ψηφοφορίαν αρκεί διά την κατανομήν αξιώματος τινός πλην του Ταμείου σχετική πλειοψηφία. Η θητεία του Δ.Σ. είναι τριετής.
 2. Εκτός του ως άνω επταμελούς Δ.Σ. εκλέγονται διά την διάρκειαν της θητείας του Δ.Σ. και τρία αναπληρωματικά μέλη διά την αντικατάστασιν αποχωρούντων μελών τούτου.
 3. Το Διοικητικόν Συμβούλιον εκλέγεται υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μελών διά τριετή θητείαν, αρχομένην από της επομένης της ανακοινώσεως των αποτελεσμάτων των αρχαιρεσιών και λήγουσαν την 31ηΔεκεμβρίου του τρίτου από της εκλογής του έτους. Η άσκησις καθηκόντων διοικήσεως παρ’ οιουδήποτε μέλους αυτού μετά την λήξιν της θητείας απογορεύεται.  Πάσα δε επιχειρούμενη δικαιοπραξία είναι άκυρος.  Διά την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλείται κατά μήνα Ιανουάριον εκάστου τρίτου έτους, Γενική Συνέλευσις των Τακτικών Μελών της Ενώσεως, κατόπιν προσκλήσεως, δημοσιευομένης εις μιαν τουλάχιστον ημερήσιαν εφημερίδαν εκ των εν Αθήναις εκδιδομένων ή εις το Ενημερωτικόν Δελτίον του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος ή δι’ ατομικής προσκλήσεως, αποστελλομένης εις τα μέλη και τοιχοκολλουμένης εις τα γραφεία της Ενώσεως, εφόσον τούτο είναι εφικτόν, δέκα τουλάχιστον ημέρες προ της διά την Συνέλευσιν ορισθείσης ημερομηνίας.  Δι’ αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως δύναται να ορισθεί άλλος τρόπος προσκλήσεως των Μελών.  Εν τη προσκλήσει αναγράφονται η χρονολογία, ώρα και τόπος της Συνελεύσεως, η χρονική διάρκεια των Αρχαιρεσιών και τα προς συζήτησιν θέματα.
 4. Αι εκλογαί των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου διεξάγονται διά μυστικής ψηφοφορίας διά ψηφοδελτίων, τα οποία αναγράφουν τα ονόματα των υποψηφίων μελών κατά αλφαβητική σειρά.Εις έκαστον ψηφοδέλτιον τίθεται ανά εις σταυρός προτιμήσεως επί τριών υποψηφίων συμβούλων.  Εκλέγονται κατά σειράν επιτυχίας οι λαβόντες περισσοτέρους σταυρούς προτιμήσεως.  Επί ισοψηφίας δύο ή πλειόνων υποψηφίων του αυτού συνδυασμού ενεργείται κλήρωσις μεταξύ τούτων υπό της Εφορευτικής Επιτροπής.  Αι έδραι του υπό εκλογήν συλλογικού οργάνου ή ο αριθμός των αντιπροσώπων κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών και μεμονομένων υποψηφίων κατ’ αναλογίαν της εκλογικής δυνάμεως εκάστου.  Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 6/75.
 5. Δικαίωμα του εκλέγειν έχουν τα τακτικά μέλη εφόσον εξεπλήρωσαν απολύτως τας προς την Ενωσιν οικονομικάς υποχρεώσεις των, και έχουν συμπληρώσει εξάμηνον από της εγγραφής των.Το δικαίωμα του εκλέγεσθαι έχουν τα τακτικά μέλη εφόσον εξεπλήρωσαν απολύτως τας προς την Ενωσιν οικονομικάς υποχρεώσεις των.
Αρθρον 6ον
 1. Εκλέγονται συγχρόνως με την εκλογή των μελών του Δ.Σ. κατά την αυτήν ημέραν και οκτώ εισέτι μέλη της Ενώσεως άτινα ομού μετά των επτά (7) μελών του Δ.Σ., αποστέλλουν την 15μελή αντιπροσωπείαν της Ενώσεως ήτις έχει την κατωτέρω καθοριζομένην αποστολήν.
 2. Η κατά τα ως άνω 15μελής αντιπροσωπεία επιλαμβάνεται της μελέτης και ρυθμίσεως παντός θέματος υποβαλλομένου αυτής κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. λαμβάνουσα και σχετικάς αποφάσεις.

Ούτω αποφαίνεται:

 1. Επί οιουδήποτε τεχνικού ή επαγγελματικού ζητήματος όπερ πρόκειται να ρυθμιστεί υπό της Διοικήσεως ή της νομοθετικής εξουσίας ή υπό οργανισμού ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου.
 2. Επί παντός οικονομικού ζητήματος, αφορώντος την διάθεσιν δαπανών υπερτέρων των υπό του Προϋπολογισμού προβλεπομένων και παρά του αποθεματικού αναλαμβανομένου.
 3. Ανευ προηγούμενης αποφάσεως του Δ.Σ. επί παντός ζητήματος δι’ ότι πέντε (5) τουλάχιστον εκ του συνόλου των μελών της αντιπροσωπείας ήθελον ζητήσει την σύγκλησιν της αντιπροσωπείας του Προέδρου του Δ.Σ. υποχρεωμένου άμα τη υποβολή εγγράφου αιτήσεως υπογεγραμένης υπό των ως άνω πέντε τουλάχιστον μελών της αντιπροσωπείας και εις ην θα αναγράφονται και τα συζητηθησόμενα θέματα, εις την σύγκλησιν της αντιπροσωπείας εντός οκτώ (8) το πολύ ημερών από της αιτήσεως.
Αρθρον 7ον
 1. Διά την εκλογήν των οκτώ μελών της αντιπροσωπείας και των τεσσάρων αναπληρωματικών μελών ταύτης καταρτίζεται εν ψηφοδέλτιον εις το οποίον αναγράφονται, κατ΄ αλφαβητικήν σειράν, τα ονόματα όλων των ψηφοφόρων μελών.Κατά την ψηφοφορίαν τίθεται υπό των ψηφοφόρων εις σταυρός προτιμήσεως επί 12 μελών αναγραφομένων εις το ψηφοδέλτιον υποψηφίων.  Εκ τούτων εκλέγονται κατά σειράν αριθμού σταυρών προτιμήσεως οι οκτώ (8) πρώτοι ως τακτικά μέλη ταύτης οι δε επόμενοι τέσσερις κατά σειράν επιλαχόντες ως αναπληρωματικοί.  Εν περιπτώσει ισοψηφίας δύο ή πλειόνων μελών της αντιπροσωπείας γίνεται κλήρωσις.
 2. Η κατάρτισις των ψηφοδελτίων δέον να ανακοινούται δι’ εγγράφου δηλώσεως του υποψηφίου υποβαλλομένης εις την Γραμματείαν της Ενώσεως οκτώ τουλάχιστον ημέρας προ της διά τας Αρχαιρεσίας καθορισθείσης.
 3. Το Δ.Σ. εις ο παραδίδονται αι ως άνω δηλώσεις τηρεί κατάστασιν εις ην αναγράφονται κατά χρονολογικήν σειράνυποβολής αι δηλώσεις καταρτίσεως του ψηφοδελτίου.
 4. Εις περίπτωσιν επαναλήψεως της ψηφοφορίας διά την εκλογήν μελών του Δ.Σ. επαναλαμβάνεται και η ψηφοφορία διά την εκλογήν των μελών της αντιπροσωπείας.
 5. Η θητεία των αναπληρωματικών μελών διαρκεί όσον χρόνον και η θητεία του αναπληρωθέντος – αποχωρήσαντος μέλους.
 6. Εις περίπτωσιν καθ’ ην αντικατασταθούν εκ των τακτικών μελών της αντιπροσωπείας τα τέσσερα εκ ταύτης και ως εκ τούτου δεν υφίστανται πλέον αναπληρωματικά μέλη προς αναπλήρωσιν τούτων, ενεργείται επιμελεία του Δ.Σ. εκλογή προς ανάδειξιν νέων μελών της αντιπροσωπείας εν τω συνόλω και διά τον υπολειπόμενον χρόνον της θητείας της αποχωρούσης αντιπροσωπείας εφόσον μέχρι των τακτικών αρχαιρεσιών υπολείπεται χρονικόν διάστημα υπερβαίνον τους έξι μήνες.
Αρθρον 8ον
 1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον συνέρχεται επί τη προσκλήσει του Προέδρου αυτού άπαξ τουλάχιστον κατά μήνα ή οσάκις ζητήσωσιν τούτο εγγράφως τρία τουλάχιστον των μελών αυτού, θεωρείται δε τελούν εν απαρτία εάν παρίστανται πέντε (5) των μελών αυτού.Αι αποφάσεις αυτού λαμβάνονται κατά πλειοψηφίαν των παρόντων μελών.  Εν περιπτώσει ισοψηφίας κατισχύει η ψήφος του Προέδρου, επί μυστικών δε ψηφοφοριών εν ισοψηφία η πρότασις θεωρείται απορριφθείσα.
 2. Ο Γενικός Γραμματέας επιμελείται των βιβλίων Πρακτικών των Συνεδριάσεων της, κατ’ άρθρον 6 του παρόντος, Αντιπροσωπείας της Ενώσεως του Δ.Σ. και της Γεν.Συνελεύσεως, εν οις καταχωρίζονται αι αποφάσεις των οργάνων τούτων.Αι αποφάσεις των Συνεδριάσεων του Δ.Σ. υπογράφονται υπό πάντων των παρόντων εις αυτά μελών και επικυρούνται εις την αμέσως επομένην συνεδρίασιν αυτών.  Αι αποφάσεις της Αντιπροσωπείας και της Γεν.Συνελεύσεως υπογράφονται υπό μόνων των Προέδρων και Γενικού Γραμματέως του Δ.Σ. και της Γενικής Συνελεύσεως και του Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως.
 3. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου απέχον των καθηκόντων του επί δίμηνον θεωρείται κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. ότι εξέπεσεν της ιδιότητός του ως μέλους τούτου και αντικαθίσταται προτάσει του Προέδρου και κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. δι’ αναπληρωματικού μέλους κατά την εν τω ψηφοδελτίω σειράν προτεραιότητος.
 4. Εν περιπτώσει παραιτήσεως ή εκπτώσεως πλέον των τριών (3) μελών του Δ.Σ. ενεργούνται αρχαιρεσίαι υπό της Γενικής Συνελεύσεως συγκαλουμένης εκτάκτως προς συμπλήρωσιν των κενωθεισών θέσεων.
 5. Ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος ή το πρεσβύτερον των μελών του Δ.Σ. υποχρεούνται να προβώσιν εις τας οικείας εκ των Νόμων ή του Καταστατικού διαγραφομένας διατυπώσεις προς σύγκλησιν εκτάκτου Γεν. Συνελεύσεως εντός μηνός από της τελευταίας παραιτήσεως ή της αποχωρήσεως τηρουμένων κατά τα λοιπά των σχετικών περί Γενικών Συνελεύσεων διατάξεων του Καταστατικού.
Αρθρον 9ον
 1. Το Δ.Σ. διαχειρίζεται και διοικεί την περιουσίαν της Ενώσεως, προσπαθεί διά την επίτευξιν των σκοπών και επιδιώξεων ταύτης εντός του πλαισίου των νόμων και του Καταστατικού.
  Ειδικότερον το Δ.Σ. :
  α. Συντάσσει προϋπολογισμόν εσόδων και εξόδων εκάστου αρχομένου και τον απολογισμόν εκάστου λήγοντος έτους, τους οποίους και υποβάλλει εις την ετήσιαν Γεν.Συνέλευσιν προς έγκρισιν.
  β. Εγκρίνει και ενεργεί τας απαιτουμένας δαπάνας διά την επίτευξιν των σκοπών της Ενώσεως και την απρόσκοπον λειτουργίαν ταύτης εντός των ορίων των οικονομικών δυνατοτήτων της Ενώσεως και των πιστώσεων του προϋπολογισμού.
  γ. Προβαίνει εις την μίσθωσιν οικήματος διά την εγκατάστασιν των γραφείων της Ενώσεως και εις την προμήθειαν πραγμάτων απαραιτήτων διά την λειτουργίαν της.
  δ. Το Διοικητικόν Συμβούλιον ασκεί και την επί των μελών της Ενώσεως πειθαρχικήν δικαιοδοσίαν δικαιούμενον να επιβάλει  την ποινήν του προστίμου, έτι δε να προτείνει εις την Γεν. Συνέλευσιν την ποινήν της προσωρινής ή οριστικής διαγραφής ως μέλους παντός όστις καθ’ οιονδήποτε τρόπον ενεργεί αντιθέτως προς τους υπό της Ενώσεως επιδιωκομένους σκοπούς ή η συμπεριφορά του οποίου ήθελεν αποδειχθεί κατά την κρίσιν του Δ.Σ. ως θίγουσα την εις τα μέλη επιβαλλομένην επαγγελματικήν δεοντολογίαν και αξιοπρέπειαν.Το Δ.Σ. υποχρεούται να τηρεί τα κάτωθι βιβλία, δεόντως ηριθμημένα και θεωρημένα προ πάσης χρήσεώς των υπό του Γραμματέως του Πρωτοδικείου Αθηνών: α) Μητρώου των μελών εμφαίνον κατ’ αύξοντα αριθμόν το ονοματεπώνυμον εκάστου, την διεύθυνσιν, επάγγελμα, έτος γεννήσεως, ιθαγένειαν, τον αριθμόν ταυτότητος και την ημερομηνίαν εγγραφής και διαγραφής του, β) Πρακτικών Συνεδριάσεως της Συνελεύσεως των μελών, γ) Πρακτικών συνεδριάσεων της Διοικήσεως, δ) Πρακτικών των συνεδριάσεων της αντιπροσωπείας, ε) Εισπράξεων και Πληρωμών, εις το οποίον καταχωρίζονται τακτικώς κατά χρονολογικήν σειράν άπασαι αι εισπράξεις και πληρωμαί, ζ) Περιουσίας της Ενώσεως, εμφαίνον λεπτομερώς πάσαν την κινητήν και ακίνητον περιουσίαν αυτής.Γραμμάτια εισπράξεων προ πάσης χρήσεως αυτών αριθμούνται και θεωρούνται υπό της εξελεγκτικής επιτροπής.  Τα μέλη του Σωματείου δικαιούνται να λαμβάνουν γνώσιν των ως άνω στοιχείων μετά από έγγραφη αίτησή τους προς το Διοικητικόν Συμβούλιον.
 1. Μερίμνει του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να εκδίδεται περιοδικόν επιστημονικής και επαγγελματικής ενημερώσεως των μελών ή άλλης αναλόγου φύσεως έντυπα.Ταύτα διανέμονται δωρεάν προς άπαντα τα μέλη.  Προς εξασφάλισιν των δαπανών εκδόσεως και διανομής αυτών δύνανται να καταχωρίζονται εν αυτοίς διαφημίσεις τρίτων, επί πληρωμή.
 2. Το Διοικητικό Συμβούλιον δύναται να αναθέτει την υπογραφήν ορισμένων εγγράφων εις τον διευθυντήν του Γραφείου της Ενώσεως ή έτερον δεόντως εξουσιοδοτημένον υπάλληλον αυτής.
Αρθρον 10ον
 1. Η αντιπροσωπεία συνέρχεται καθ’ ας περιπτώσεις διαγράφει το άρθρον 6 παράγρ.2 ή άλλαι διατάξεις του παρόντος καταστατικού, επί τη προσκλήσει του Προέδρου του Δ.Σ. αποστελλομένης προς τα μέλη τέσσαρις τουλάχιστον ημέρας προ της ορισθείσης συνεδριάσεως.Εν περιπτώσει κατεπείγοντος θέματος κατά την κρίσιν του Δ.Σ. η πρόσκλησις δύναται να αποσταλεί και την προτεραίαν της συνεδριάσεως.  Εν τη προσκλήσει αναγράφονται ο τόπος, ο χρόνος της συνεδριάσεως και τα συζητηθησόμενα θέματα. Διά την λήψιν εγκύρου αποφάσεως της Αντιπροσωπείας απαιτείται η παρουσία ένδεκα τουλάχιστον μελών της εις απάντοτε συνυπλογίζονται εις τα μέλη του Δ.Σ. και πλειοψηφία των παρόντων. Εν περιπτώσει ισοψηφίας η πρότασις θεωρείται απορριφθείσα.
 2. Ο Γεν.Γραμματέας καταχωρίζει εις ίδιον βιβλίον πρακτικών τας λαμβανομένας αποφάσεις, αίτινες υπογράφονται παρά του Προέδρου και του Γεν. Γραμματέως.Αι γνώμαι των διαφωνούντων μελών καταχωρίζονταις εις τα πρακτικά.
Αρθρον 11ον
 1. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. έχει τας εξής εξουσίας :
  α) Εκπροσωπεί των Ενωσιν εις πάσαν σχέσιν αυτής ενώπιον των δικαστηρίων ως και πάσης διοικητικής αρχής.
  β) Συγκαλεί και διευθύνει τας συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, κηρύσσει την έναρξιν και την λήξιν αυτών αφ’ ου πάντως ληφθεί απόφασις επί της υποβληθείσης προτάσεως ή απόφασις περί αναβολής λήψεως αποφάσεως επί της προτάσεως, δίδει τον λόγον εις τους αιτούντας και αφαιρεί τούτον από τους παρεκτρεπομένους ους επαναφέρει εις την τάξιν.  Τηρεί την ευταξίαν των συνεδριάσεων των Γενικών Συνελεύσεως του Δ.Σ. δικαιούμενος ν’ αποβάλλει παν μέλος όπερ προδήλως παρακωλύει δι’ αναρμόστου συμπεριφοράς τας εργασίας των συνεδριάσεων. Θέτει ζητήματα εις ψηφοφορίαν, εκτελεί τας αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Δ.Σ.
  γ) Υπογράφει μετά του Γραμματέως τα πρακτικά των συνεδριάσεων και άπαντα τα έγγραφα καθώς και τα χρηματικά εντάλματα.
 1. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενον αναπληροί ο Αντιπρόεδρος και τούτον ο πρεσβύτερος των συμβούλων.
 2. Εν περιπτώσει παραιτήσεως ή οπωσδήποτε αποχωρήσεως του Προέδρου, τούτον αντικαθιστά ο Αντιπρόεδρος και την θέσιν του Αντιπροέδρου καταλαμβάνει το πρεσβύτερον των μελών του Δ.Σ.
Αρθρον 12ον
 1. Ο Γεν. Γραμματέας έχει ως καθήκοντα την διεξαγωγή των σχετιζομένων με τον σκοπόν της Ενώσεως υποθέσεων, συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των Γενικών Συνελεύσεων, διεξάγει την αλληλογραφίαν και προσυπογράφει μετά του Προέδρου τα πρακτικά και τα σχετικά έγγραφα τα αποστελλόμενα προς Δημοσίας Αρχάς και τα εντάλματα, τηρεί τα υπό του Νόμου οριζόμενα βιβλία και ασκεί την εποπτείαν των γραφείων της Ενώσεως υποχρεούμενος όπως παρέχει εις τα μέλη της Ενώσεως προφορικάς ή εγγράφους πληροφορίας περί παντός ζητήματος σχετιζομένου με τους σκοπούς της Ενώσεως.
 2. Τον Γενικό Γραμματέα αναπληροί εις των συμβούλων οριζόμενος δι’ αποφάσεως του Δ.Σ.Εν περιπτώσει παραιτήσεως ή αποχωρήσεως του Γενικού Γραμματέως αντικαθίσταται ούτος υπό του νεοτέρου των συμβούλων.
Αρθρον 13ον

Δι’ αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προσλαμβάνεται το ανακαίον διά την διεξαγωγήν της υπηρεσίας της Ενώσεως, προσωπικόν, καθοριζομένων διά της αυτής αποφάσεως και των όρων των οικείων συμβάσεων και της εν γένει αντιμισθίας αυτών.  Το Προσωπικόν της Ενώσεως τελεί υπό την εποπτείαν του Γενικού Γραμματέως αυτής.

Αρθρον 14ον
 1. Εις τα καθήκοντα του ταμίου ανάγεται η διαφύλαξις της περιουσίας της Ενώσεως, η μέριμνα της εισπράξεως των εισφορών των μελών και των εν γένει εσόδων της Ενώσεως διά της εκδόσεως των απαιτουμένων πολλαπλών αποδείξεων και τη τήρησις των υπό του νόμου και των αποφάσεων του Δ.Σ. οριζομένων βιβλίων κινήσεως της περιουσίας της Ενώσεως υποχρεούμενος να δίδει πάσαν πληροφορίαν ή εξήγησιν επί της διαχειρίσεως οσάκις ήθελε αιτηθείυπό του Διοικητικού Συμβουλίου.
 2. Αι πληρωμαί ενεργούνται υπό του ταμίου δι’ εντάλματος υπογραφομένου υπό του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέως.
 3. Κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. δύναται να ορισθεί ότι η πληρωμή ποσού μέχρι δρχ. 2000 θα γίνεται υπό του Ταμίου δι’ υπογραφής μόνον του Προέδρου.
 4. Η Ενωσις τηρεί λογαριασμούς παρ’ ανεγνωρισμένας Τράπεζας, οριζομένας δι’ αποφάσεως του Δ.Σ. ή παρά τω Ταχ. Ταμιευτηρίω, παρ’ αις κατατίθεται παν ταμειακόν υπόλοιπον, υπερβαίνον τας 10.000 δρχ. (δέκα χιλιάδας δραχμάς).
 5. Διά την κίνησιν των λογαριασμών τούτων και ανάληψιν χρημάτων απαιτείται η υπογραφή των επιταγών, των εντολών ή άλλων εγγράφων υπό του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέως της Ενώσεως ή των νομίμων αυτών αναπληρωτών.Δι’ αναλήψεις ποσών μεγαλυτέρων των τριάκοντα χιλιάδων (30.000) δρχ. απαιτείται και απόφασις του Δ.Σ.
 6. Τον Ταμίαν κωλυόμενον εξ οιουδήποτε λόγου αναπληροί εις των μελών του Δ.Σ. οριζόμενος υπ’αυτού.Εν περιπτώσει παραιτήσεως ή αποχωρήσεως ο Ταμίας αντικαθίσταται κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. υπό ενός των Συμβούλων.
 7. Ο Ταμίας δύναται να εξουσιοδοτεί εγγράφως υπαλλήλους της Ενώσεως διά την είσπραξιν των εισφορών των μελών και υπογραφή των οικείων αποδείξεων ή γραμματείων εισπράξεως.
 8. Διά την ενέργεια των εισπράξεων δύναται να προσληφθεί κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. εισπράττων, είτε επί αντιμισθία, είτε διά καταβολής ποσοστών επί των εισπράξεων.

ΓΕΝΙΚΑΙ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Αρθρον 15ον
 1. Η Γενική Συνέλευσις των μελών της Ενώσεως είναι ανώτατον όργανον διοικήσεως ταύτης και έχει και την ανωτάτην εποπτείαν της λειτουργίας της Ενώσεως.Η τακτική Γεν. Συνέλευσις συγκαλείται υπό του Προέδρου του Δ.Σ., διά προσκλήσεως δημοσιευμένης διά μιας των εν Αθήναις ημερησίων εφημερίδων ή δημοσιευμένης εις το ενημερωτικόν δελτίον του Τ.Ε.Ε. ή διά ατομικής προσκλήσεως αποστελλομένης εις τα μέλη ταχυδρομικώς. Ωσαύτως, γίνεται τοιχοκόλλησις εις τα γραφεία της Ενώσεως και εις το Τεχνικό Επιμελητήριον Ελλάδος (10) τουλάχιστον ημέρας προ της διά την Συνέλευσιν ορισθείσης εις ην πρόσκλησιν αναγράφονται υποχρεωτικώς και τα υπό συζήτησιν θέματα.  Δύναται δι’ αποφάσεως της Γεν. Συνελεύσεως να ορισθεί άλλος τρόπος προσκλήσεως των μελών.
 2. Ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματεύς του Διοικητικού Συμβουλίου ή οι αναπληρωματικοί τούτων είναι ο Πρόεδρος και ο Γραμματεύς της Συνελεύσεως.
 3. Διά την απαρτίαν της Γενικής Συνελεύσεως απαιτείται η παρουσία του 1/3 τουλάχιστον του όλου αριθμού των εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών, μη γενομένης απαρτίας εις την πρώτην Συνέλευσιν γίνεται νέα τοιαύτη με τα αυτά θέματα εις ημέραν καθορισθεισομένην διά της αρχικής προσκλήσεως διά Γενικήν Συνέλευσιν και μη απέχουσαν πέραν των δέκα ημερών από της αρχικής καθορισθείσης, καθ’ ην αρκεί προς απαρτίαν το ¼τουλάχιστον του όλου αριθμού των εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών.  Εν περιπτώσει μη επιτεύξεως απαρτίας και κατά την β’Συνέλευσιν, συγκαλείται εκ νέου τοιαύτη εντός 15 ημερών, καθ’ ην απαιτείται η παρουσίαν του 1/5 τουλάχιστουν του όλου αριθμού των εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών.  Εν περιπτώσει μη επιτεύξεως απαρτίας και κατά την γ’ Συνέλευσιν, συγκαλείται εκ νέου τοιαύτη εντός 15 ημερών, καθ’ ην θεωρείται αύτη εν απαρτία οσαδήποτε μέλη και αν παρίστανται.
 4. Αι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων λαμβάνονται κατά πλειοψηφίαν των παρόντων μελών.Εν περιπτώσει ισοψηφίας επί προτάσεως, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται.  Εν περιπτώσει νέας ισοψηφίας αποφασίζεται και καθορίζεται υπό της Γενικής Συνελεύσεως εις την αυτήν συνεδρίασιν νέα Γενική Συνέλευσις συνερχομένη εντός δεκαημέρου υπό ταύτης, καθ’ ην τα μέλη προσέρχονται προς ψηφοφορίαν επί προτάσεως άνευ νέας προσκλήσεως, λαμβανομένης αποφάσεως κατά την Συνέλευσιν ταύτην υπό των προσελθόντων μελών, ανεξαρτήτως αριθμού αυτών. Εις περίπτωσιν μυστικής ψηφοφορίας εάν διά τη απαρτία Γενική Συνελεύσεως των μελών του Σωματείου αρκεί η παρουσία μέχρι και του ¼ του αριθμού των μελών, παρίσταται δε κατ’ αυτήν μόνον ο ελάχιστος ούτος αριθμός μελών οι αποφάσεις είναι έγκυροι εφόσον λαμβάνονται διά της πλειοψηφίας των ¾ των παρισταμένων μελών. Αι αποφάσεις όμως των Γενικών Συνελεύσεων επί πάσης φύσεως εκλογής λαμβάνοντας δι’ απλής πλειοψηφίας των παρόντων.
Αρθρον 16ον
 1. Γενική Συνέλευσις των μελών συνέρχεται τακτικώς μεν κατά Ιανουάριον εκάστου έτους προς έγκρισιν του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του επομένου έτους και τον έλεγχον και έγκρισιν της λογοδοσίας του Δ.Σ. ή ζητηθεί εγγράφως παρά του 1/10 (ενός δεκάτου) τουλάχιστον των εκπληρωσάντων τας υποχρεώσεις των τακτικών μελών εις ην αίτησιν όπως αναγράφονται τα συζητηθέντα θέματα. Ωσαύτως κατά την τακτικήν ετησίαν Γενικήν Συνέλευσιν των μελών υποβάλλεται προς έγκρισιν και ο υπό του Δ.Σ. συντασσόμενος απολογισμός της παρελθούσης χρήσεως μετά των δικαιολογητικών εγγράφων και σχετικής εκθέσεως της εξελεγκτικής επιτροπής.
 2. Αι Αρχαιρεσίαι διεξάγονται κατά την ημέραν της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως εκάστου τρίτου έτους και έπονται πάντων των λοιπών θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως.Η διάρκεια τούτων ορίζεται εν τη προσκλήσει της Γενικής Συνελεύσεως, δυναμένη να συνεχισθεί και την επομένην ημέραν.  Των αρχαιρεσιών εποπτεύει τριμελής επιτροπή εκ μελών της Ενώσεως, εκλεγομένη διά κληρώσεως μεταξύ δέκα μελών οριζομένων υπό του Προέδρου.  Η Εφορευτική Επιτροπή προβαίνει εις απάσας τας εκ του νόμου και του καταστατικού διαγραφομένας ενεργείας διά την προετοιμασίαν και ενέργειαν των αρχαιρεσιών επί τη βάσει του βιβλίου μητρώου των μελών και συντάσσει πρακτικόν εις το οποίον αναγράφονται κατ’ οικείαν σειράν τα επιτυγχάνονται μέλη του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής μετά των αναπληρωτών αυτών ως και τα οκτώ (8) μέλη της αντιπροσωπείας, και αποφαίνεται προσωρινώς επί πάσης ανακυπτούσης αμφισβητήσεως ή υποβαλλομένης ενστάσεως.  Εις τας αρχαιρεσίας ως και εις την ανάδειξη Εφορευτικής Επιτροπής δέον επί ποινή ακυρότητος των αποφάσεων της Συνελεύσεως των μελών να παρίσταται εις Πρωτοδίκης ή Ειρηνοδίκης όστις και προεδρεύει της Εφορευτικής Επιτροπής.
 3. Αποκλείονται της ψηφοφορίας τα τακτικά μέλη άτινα δεν εξεπλήρωσαν τας προς την Ενωσιν εκ συνδρομών υποχρεώσεις των.Ωσαύτως δύναται να γίνει διαγραφή τούτων κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ.
 4. Αι αποφάσεις της Συνελεύσεως λαμβάνονται δι’ ανατάσεως ή ονομαστικής κλήσεως, ουδέποτε όμως διά βοής.Αποφάσεις αναφερόμεναι εις αρχαιρεσίας, εκλογήν συλλογικών οργάνων, θέματα εμπιστοσύνης προς την Διοίκησιν ή προσωπικά τοιαύτα, έγκρισιν λογοδοσίας, κήρυξιν απεργίας ή ανταπεργίας, εκλογήν αντιπροσώπων εις Ενωσιν, επιβολήν εκτάκτων εισφορών, αλλαγήν επωνυμίας, καθορισμόν του επαγγέλματος ή της απασχολήσεως, τροποποίησιν του Καταστατικού, συγχώνευσιν, ως και ίδρυσιν Ενώσεως, προσχώρησιν ή αποχώρησιν εξ αυτής, λαμβάνονται μόνον διά μυστικής ψηφοφορίας.  Απόφασις λαμβανομένη είναι άκυρος εάν παρέστησαν κατά την ψηφοφορίαν πρόσωπα μη όντα μέλη του Σωματείου.  Η Διοίκησις του Σωματείου οφείλει να επιβλέπει την εφαρμογήν της διατάξεως αυτής.
Αρθρον 17ον

Ωσαύτως υπό της τακτικής Γεν.Συνελεύσεως κατά τας αρχαιρεσίας εκλέγονται και τρία μέλη Εξελεγκτικής Επιτροπής και δύο αναπληρωματικά.  Εις τα καθήκοντα των μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής ανάγεται ο έλεγχος της διαχειρίσεως του ταμείου και του Διοικητικού Συμβουλίου εν γένει και υποβάλλουσιν την σχετικήν έκθεσιν εις την Γενικήν Συνέλευσιν.  Είναι ασυμβίβαστος η ιδιότης του μέλους το Δ.Σ. με την τοιαύτην της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Αρθρον 18ον

Η οικονομική χρήσις της Ενώσεως άρχεται την 1ην Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστήν Δεκεμβρίου εκάστου έτους.

ΓΕΝΙΚΑΙ  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Αρθρον 19ον
 1. Το Καταστατικόν του Σωματείου δύναται να τροποποιηθεί ή το Σωματείον δύναται να διαλυθεί προτάσει του Διοικητικού Συμβουλίου υπό της Γεν. Συνελεύσεως των μελών είτε κατά την τακτικήν, είτε κατ’ έκτακτιν σύνοδον αυτής, εφόσον γνωστοποιηθεί προ ευλόγου χρόνου εις τα μέλη η σχετική πρότασις και το κείμενον των προτεινομένων προς τροποποίησιν διατάξεων ή οι λόγοι της διαλύσεως, παρίστανται δε τουλάχιστον το ήμισυ των Μελών και η σχετική απόφασις ληφθεί διά πλειοψηφίας των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων Μελών.Η ως άνω Γεν. Συνέλευσις δύναται να συγκληθεί και κατόπιν εγγράφου προτάσεως, υπογραφομένης υπό του ενός πέμπτου (1/5) τουλάχιστον των εχόντων δικαίωμα ψήφου Μελών της Ενώσεως, της συγκλήσεώς της υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εις την περίπτωσιν ταύτην ούσης υποχρεωτικής εντός 20 ημερών.
 1. Εν περιπτώσει διαλύσεως η προς τον σκοπόν τούτον συνελθούσα Γεν. Συνέλευσις αποφασίζει περί της διαθέσεως της περιουσίας της Ενώσεως.
 2. Προς λήψιν αποφάσεως περί μεταβολής του σκοπού του σωματείου απαιτείται η συναίνεσις πάντων των μελών.Η συναίνεσις των απόντων δίδεται εγγράφως.
Αρθρον 20ον

Η Ενωσις έχει ιδίαν σφραγίδα της οποίας ο τύπος καθορισθήσεται δι΄αποφάσεως του Δ.Σ.

Αρθρον 21ον

Δι’ αποφάσεως του Δ.Σ. καθοριζούσης και την αντιμισθίαν, προσλαμβάνεται ως νομικός Σύμβουλος της Ενώσεως εις των εν Αθήναις ή Πειραιεί παρ’ Αρείω Πάγω δικηγόρων.

Αρθρον 22ον

Δύναται η Γενική Συνέλευσις αν αποφασίσει την ίδρυσιν παραρτημάτων της Ενώσεως διά την στενοτέραν επικοινωνίαν της Ενώσεως μετά των εργοληπτών μηχανολόγων ηλεκτρολόγων των επαρχιών.

Αρθρον 23ον

Αι διατάξεις του Συντάγματος του Ν.281/14, του Αστικού Κώδικος και του Εισαγωγικού Νόμου περί νομικών προσώπων και σωματείων και αι τροποποιούσαι ταύτας τοιαύται των Ν.Δ. 4361/64 και 42/74 και των Ν.330/76 ως και συναφών νόμων και νομοθετικών και Προεδρικών διαταγμάτων και ιδία οι κυρωμένες διεθνείς συμβάσεις, διέπουν την λειτουργίαν του Σωματείου ενόσω άλλως δεν ορίζεται εν τω παρόντι Καταστατικώ.

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ  ΔΙΑΤΑΞΙΣ

Αρθρον 24ον

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου που θα εκλεγεί από τις πρώτες αρχαιρεσίες μετά την δημοσίευσιν του παρόντος και της εγγραφής της Ενώσεως εις το βιβλίον επαγγελματικών  σωματείων λήγει την 31ην Δεκεμβρίου 1982 δυναμένης να παραταθεί επί τρεις (3) κατ’ ανώτατα όρια μήνας και μέχρι αναδείξεως της εκ των τότε αρχαιρεσιών νεάς διοικήσεως.

Ο Πρόεδρος
Π. ΛΑΦΗΣ   

 Ο Αντιπρόεδρος
Ι. ΠΑΓΚΑΛΟΣ

Ο Γενικός Γραμματέας
Δ. ΠΑΛΛΑΣ

Ο  Ταμίας
ΤΑΛΙΟΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Τα μέλη
Ι. ΙΑΣΟΝΙΔΗΣ
Ι. ΖΑΪΜΗΣ
Μ. ΜΩΡΑΪΤΗΣ