ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Γ’ ΚΛΑΔΟΣ/ΔΑΣΠ/ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
Τηλέφ. : 210 6575.126
Συνημμένα : 2 φύλλα (υποδείγματα)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ Υ.Ε.Θ.Α.

1. Οσες εργοληπτικές επιχειρήσεις είναι γραμμένες στα ΜΕΕΠ και επιθυμούν την εγγραφή τους στους Ειδικούς Πίνακες των καταλλήλων να εκτελούν έργα ΝΑΤΟ – ΟΧΥΡΩΣΗΣ – ΑΠΟΡΡΗΤΑ, πρέπει να υποβάλουν στο ΓΕΕΘΑ/ΔΑΣΠ/ΤΥΔ Στρατόπεδο Παπάγου – Χολαργός τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Α. Απλή αίτηση.

Β. Επικυρωμένη (από δικηγόρο ή αστυνομία) βεβαίωση του ΥΠΕΧΩΔΕ που να φαίνεται ότι είναι γραμμένες στα ΜΕΕΠ.

Γ. Υπεύθυνη δήλωση (σε δύο αντίγραφα) για το μόνιμο απασχολούμενο προσωπικό (όπως υπόδειγμα 1 συνημμένο στο παρόν).

Δ. Βιογραφικό Σημείωμα – Υπεύθυνη Δήλωση (σε τρία αντίγραφα) όσων αναφέρονται στην παραπάνω υπεύθυνη δήλωση (παρ.1.Γ.), (όπως υπόδειγμα 2 συνημμένο στο παρόν).

Ε. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/85 ότι δεν μετέχουν με οποιαδήποτε μορφή σε άλλη Τεχνική Εταιρεία ή σαν επιστημονικό προσωπικό άλλων Εργοληπτών Δημοσίων Εργων που είναι γραμμένοι στους Ειδικούς Πίνακες ΥΕΘΑ.

2. Την δήλωση της παραγρ. 1.Ε. υποβάλλουν.

Α. Για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις, όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και το Επιστημονικό προσωπικό τούτων.

Β. Για τους μεμονωμένους Εργολήπτες, οι ίδιοι καθώς και το τυχόν Επιστημονικό Προσωπικό που απασχολούν.

(Από το ΓΕΕΘΑ)

(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Επιχείρηση…………………………………………………………………… Διεύθυνση ……………………………………………………………………

Ο υπογεγραμμένος ……………………………………………………. Γνωρίζοντας τις συνέπειες του νόμου για ψευδή δήλωση, δηλώνω υπεύθυνα ότι:

Στην Επιχείρησή μου «……………………………………………………………» εργάζεται μόνιμα το παρακάτω προσωπικό (πλην εργατικού).
Σε περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού ή ανάθεσης άλλων καθηκόντων στο προσωπικό που υπηρετεί, είμαι υποχρεωμένος να υποβάλλω νέα ονομαστική κατάσταση με συνημμένα δελτία βιογραφικών σημειωμάτων – υπευθύνων δηλώσεων.

Α/α Ονοματεπώνυμο Επάγ/λμα Καθήκοντα που εκτελεί Παρατ/σεις

1. Διοικητικό Συμβούλιο:
…………………………………….

2. Μόνιμο Επιστημονικό Προσωπικό:

…………………………………….

3. Μόνιμο Τεχνικό Προσωπικό:

…………………………………….

4. Δακτυλογράφοι – Λογιστές κλπ:

…………………………………….

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Α. Συνημμένα υποβάλλονται βιογραφικά σημειώματα – υπεύθυνες δηλώσεις των παραπάνω.

Β. Εξουσιοδοτημένα πρόσωπα για επαφή με τις Δημ.Υπηρεσίες είναι οι:

1.…………………………………. 2.………………………………………

Γ. Η παρούσα υποβάλλεται σε δύο αντίγραφα.

(Τόπος) …………………………….

Ο Δ/νων Σύμβουλος ή ο Υπευθύνως Δηλών

( ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 )

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΕΠΩΝΥΜΟ :
ΟΝΟΜΑ :
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ :
ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ :
ΤΟ ΓΕΝΟΣ (Επί εγγάμου γυναίκας) :
ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ :
ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ (Χωριό ή Πόλη – Επαρχία – Νομός) :
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ :
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (Πόλη – Οδός – Αριθμός) :

(Κατά την τελευταία 10ετία) με ακριβή ένδειξη

χρόνου παραμονής σε κάθε διεύθυνση.

1.

2.

3.

4.

5.

ΠΡΟΣΟΧΗ

(Το παρόν υποβάλλεται σε τρία (3) αντίγραφα)

Ο ΔΗΛΩΝ

(υπογραφή)