ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΟ ΒΗΜΑ ΝΟ 126

Επισύναψη άρθρων  “Εργοληπτικό  Βήμα  της ΠΕΣΕΔΕ. ΝΕΟ ΤΕΥΧΟΣ Νο 126

ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΝΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΑΑΔΗΣΥ

Καταργούμενες διατάξεις και έναρξη ισχύος επιμέρους άρθρων ν. 4412/2016 , σε συνέχεια τροποιποιήσεων του ν. 4782/2021 (Α 36)  και του άρθρου 57 ν. 4825 /2021(Α 157). ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ N.4412 ΕΑΑΔΗΣΥ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΠΕΔΜΗΕΔΕ ΠΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Π.Δ. 71/2019

Επιστολή της Π.Ε.Δ.Μ.Η.Ε.Δ.Ε.  ΠΡΟΣ: Επιτροπή Επεξεργασίας Π.Δ. 71/2019 μέσω συντονιστού κ. Γιάννη Κανελλόπουλου, απόφαση 186477/12-07-2021 παρ. 81. Θέμα: Αρχικές απόψεις Δ.Σ. της Π.Ε.Δ.Μ.Η.Ε.Δ.Ε. για την επεξεργασία του Π.Δ. 71/2019. 339 15 09 2021 ΟΜΑΔΑ ΜΗΤΕ  

ΦΕΚ 134 Α΄ 31.7. 2021

Άρθρο 74 Ρύθμιση ζητημάτων μητρώων συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών – Τροποποίηση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 144 του ν. 4764/2020, της παρ. 2 του άρθρου 39 και της παρ. 6 του άρθρου 65 του π.δ. 71/2019.   ΦΕΚ 134 Α 31.7.2021 ΝΟΜΟΣ 4821

Η ΠΕΔΜΗΕΔΕ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΚΛΕΙΣΤΗ ΑΠΟ 5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ 23 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Η ΠΕΔΜΗΕΔΕ ΛΟΓΩ ΘΕΡΙΝΗΣ ΑΔΕΙΑΣ   ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΚΛΕΙΣΤΗ ΑΠΟ 5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  ΕΩΣ ΚΑΙ 23 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ. ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ.  

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΩΝ Ε.Ο. ΠΕΔΜΗΕΔΕ – ΠΕΣΕΔΕ- ΣΑΤΕ- ΣΤΕΑΤ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ κ. Κυριάκο Μητσοτάκη

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΩΝ Ε.Ο. ΠΕΔΜΗΕΔΕ – ΠΕΣΕΔΕ- ΣΑΤΕ- ΣΤΕΑΤ ΠΡΟΣ: ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ κ. Κυριάκο Μητσοτάκη ΘΕΜΑ: Πρόταση των Ε.Ο. να αποτραπεί η κατάργηση της ΑΕΕΠ ή της ΕΑΑΔΗΣΥ  ή συγχώνευσης τους με άλλη  Αρχή, και παράλληλα ζητούμε την περαιτέρω βελτίωση της λειτουργίας και της απόδοσης της ΑΕΠΠ και της ΕΑΑΔΗΣΥ. ΥΠΟΜΝΗΜΑ_ΚΟΙΝΟ_ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ_ΤΕΛΙΚΗ_ΕΚΔΟΣΗ (1)    

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΘΕΜΑ:  Έγκριση 1ου Πρακτικού της Ομάδας Εργασίας που συγκροτήθηκε με την με αριθμό πρωτ. 74177/22.03.2021 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (ΑΔΑ: Ψ4ΜΙ465ΞΘΞ-ΗΣΤ) για την υποβοήθηση των αναθετουσών αρχών και αναθετόντων φορέων, ως προς την παροχή οδηγιών για την ενιαία εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4412/2016 ως τροποποιήθηκε με τον ν. […]

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2ου ΟΡΟΦΟΥ 251 ΓΝΑ

Δημοσίευση Περίληψης Διακήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας για την Επιλογή Αναδόχου Κατασκευής του Έργου: «Διαμόρφωση 2ου Ορόφου 251 ΓΝΑ σε Χώρους Διαμονής Προσωπικού» (Δ-971Ε). Διαβίβαση περίληψης διακήρυξης Δ-971Ε (ΑΑ)_signed (2) Περίληψη διακήρυξης Δ-971Ε ΔΙΑΥΓΕΙΑ_signed (2)

ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Ε.Ο. ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΩΝ Ε.Ο. ΠΡΟΣ: Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών Κο Κώστα Καραμανλή. ΚΟΙΝ/ΣΗ: Γενικό Γραμματέα Υποδομών Κο Γιώργο Καραγιάννη. ΘΕΜΑ: ΚΟΙΝΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΌ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ. 2021_04_28 ΚΟΙΝΟ_ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ_ΤΕΛΙΚΟ (2)

CONSTRUCTION ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΡΘΡΟ ΣΕΛ. 66-67
https://issuu.com/boussiascommunications/docs/construction_4_emag?fr=sNTA1MzMyODI1OTU