Νόμοι

Νόμος υπ’αριθμ.3655/2008
“Νέος Ασφαλιστικός Νόμος βάσει του οποίου το ΤΣΜΕΔΕ ενοποιείται με άλλα Ταμεία στο ΕΤΑΑ”. Pdf αρχείο

Νόμος υπ΄ αριθμ. 3621/2007 (ΦΕΚ Α 279)
“Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης του Εργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηματοδότησης, Λειτουργίας Συντήρησης και Εκμετάλλευσης του Αυτοκινητοδρόμου Ελευσίνα – Κόρινθος – Πάτρα – Πύργος – Τσακώνα και άλλες διατάξεις”. Pdf αρχείο

Νόμος υπ΄ αριθμ. 3522/22.12.2006 (ΦΕΚ 276)
“Μεταβολές στην φορολογία εισοδήματος, απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες διατάξεις”. Doc αρχείο