Νόμοι

Νόμος υπ’αριθμ.3655/2008
«Νέος Ασφαλιστικός Νόμος βάσει του οποίου το ΤΣΜΕΔΕ ενοποιείται με άλλα Ταμεία στο ΕΤΑΑ». Pdf αρχείο

Νόμος υπ΄ αριθμ. 3621/2007 (ΦΕΚ Α 279)
«Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης του Εργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηματοδότησης, Λειτουργίας Συντήρησης και Εκμετάλλευσης του Αυτοκινητοδρόμου Ελευσίνα – Κόρινθος – Πάτρα – Πύργος – Τσακώνα και άλλες διατάξεις». Pdf αρχείο

Νόμος υπ΄ αριθμ. 3522/22.12.2006 (ΦΕΚ 276)
«Μεταβολές στην φορολογία εισοδήματος, απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες διατάξεις». Doc αρχείο